Teisinė informacija ir privatumas
Pranešimas apie Jūsų asmeninę informaciją

Kas mes esame: OPS grupė („OPS Lietuva Assistance“, „OPS LT“, „OPS LV“, „OPS EST“ (toliau – OPS) yra draudimo pagalbos ir klientų aptarnavimo dėl pretenzijų, susijusių su draudimo sutarties sudarymu ir įvykdymu, bendrovė. OPS įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą. Šiame pranešime apie privatumą paaiškinama, kaip OPS apdoroja ir apsaugo mūsų renkamą asmeninę informaciją, kaip laikomės savo duomenų apsaugos įsipareigojimų ir klientų teisių, susijusių su jų asmens duomenimis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES 2016/279).

Pagrindinis dalykas

Mes renkame ir naudojame atitinkamą informaciją apie Jus, kad organizuotume ir suteiktume Jums Jūsų įgytą draudimo apsaugą arba draudimo apsaugos, kuri Jus patenkins ir leis mums įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus. Ši informacija apima šiuos duomenis:
• Jūsų vardas;
• gimimo data ir (arba) asmens kodas;
• lytis;
• adresas;
• finansinė informacija, įskaitant mokėjimo kortelės numerį, banko sąskaitos numerį ir sąskaitos duomenis, taip pat kita finansinė informacija;
• išsami informacija apie įdarbinimą, kartais pareigos ir darbo istorija;
• bet kokia kita informacija, įskaitant Jūsų kontaktus, kurią mes renkame apie Jus dėl Jums naudingos draudimo išmokos.

Konfidencialūs asmens duomenys

Mes taip pat galime rinkti konfidencialią asmeninę informaciją apie Jus, pavyzdžiui:
• medicininę informaciją, įskaitant informaciją apie sveikatos būklę, sužalojimus ar negalią, atliktas medicinines procedūras, esamas ar buvusias fizines ar psichines ligas, susijusias su asmeniniais įpročiais (pvz., rūkymą ar alkoholio vartojimą), informaciją apie receptus, ligos istoriją (įskaitant šeimos narius);
• genetinius ir biometrinius duomenis;
• teistumą.

Kaip ir kodėl mes naudojame Jūsų asmens duomenis:

• Jūsų pretenzijai nagrinėti arba Jūsų žalai įvertinti draudikų vardu;
• įvertinti bet kokį skundą dėl draudiko;
• Jūsų draudimo žalos išnagrinėjimui ir įvertinimui;
• atlikti patikrinimus dėl sukčiavimo, pinigų plovimo, korupcijos, vengimo mokėti mokesčius ir kitos neteisėtos veiklos;
• duomenų analizei, tendencijoms, padedančioms pagerinti mūsų paslaugas ar pasiūlymus, nustatyti;
• teisinių ir reguliavimo įsipareigojimų laikymuisi.

Tel. +370 5 266 7788
info@ops24.eu
www.ops24.eu
ID: 111545266 UAB „OPS Lietuva Assistance“ (įskaitant grupės narius UAB „OPS LT“, „OPS LV SIA“, „OPS EST OU“)
L. Zamenhofo g. 3, Vilnius
Lietuva

OPS įdiegė pagrįstus ir reikalingus fizinio, techninio ir administracinio saugumo standartus, siekdama užtikrinti, kad visi asmens duomenys būtų renkami ir tvarkomi saugiai, apsaugoti nuo nesankcionuoto ar neteisėto tvarkymo ir nuo atsitiktinio praradimo, netinkamo naudojimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Asmens duomenys bus bendrinami su OPS verslo partneriais, paslaugų tiekėjais ir teikėjais, kuriems tiekiami mūsų gaminiai ir teikiamos paslaugos. Be to, OPS gali atskleisti asmeninę informaciją, kad galėtų atsakyti į teisėsaugos ir vyriausybės pareigūnų užklausas, spręsti išorinius ginčus, į ombudsmeno užklausą, teismo ieškiniams, profesinėms ir reguliavimo institucijoms ir kitoms šalims, jei to reikalauja ir tai leidžia įstatymai.

OPS taip pat gali perduoti Jūsų asmeninę informaciją, kai draudimo tarpininkas, veikdamas Jūsų vardu, paskiria naują paslaugų teikėją, kuris perimtų bet kurią OPS teikiamą paslaugą.

Asmens duomenys gali būti perduodami bet kuriai šaliai, įskaitant šalis, nepriklausančias Europos ekonominei erdvei (EEE), kad jie būtų tvarkomi, saugomi, administruojami ar kitaip naudojami pagal šį duomenų privatumo pranešimą. Duomenų perdavimo ir tvarkymo tikslas šiuo atveju atitiks Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, o asmens duomenys, tvarkomi ne EEZ šalyse, bus arba tokio pat lygio apsaugos, kaip jei jie būtų tvarkomi EEZ, arba ten tam bus tinkamos garantijos.

Jūsų teisės

OPS stengiasi išlaikyti tikslią, išsamią ir aktualią asmeninę informaciją. Esant tam tikroms aplinkybėms, Jūs turite teisę pareikalauti:
• papildomos informacijos apie tai, kaip OPS tvarko Jūsų asmens duomenis;
• Jūsų asmens duomenų, saugomų OPS, kopijos. Pastaba. Įprastomis aplinkybėmis ši informacija bus teikiama nemokamai, tačiau OPS turi teisę imti mokestį už bet kokius akivaizdžiai nepagrįstus ar pernelyg didelius reikalavimus;
• atnaujinti visus neišsamius ar netikslius asmens duomenis;
• ištrinti asmens duomenis, kuriems tvarkyti OPS nebeturi teisinio pagrindo;
• jei tvarkymas grindžiamas abipusiu sutikimu, atšaukti sutikimą (nors OPS vis tiek gali saugoti asmens duomenis).
Šioms teisėms taikomos tam tikros išimtys, skirtos viešajam interesui apsaugoti, pavyzdžiui, užkirsti kelią nusikaltimams ar juos aptikti, ir OPS interesams, pavyzdžiui, išsaugoti teisinę privilegiją.

Į daugumą užklausų OPS atsakys per 30 dienų.

Iš OPS reikalaujami asmens duomenys bus pateikti tokiu formatu, kad būtų galima juos saugiai perkelti, kopijuoti ar perduoti ir kad juos būtų patogu naudoti ir įprastose IT aplinkose.

Jei OPS negali patenkinti Jūsų užklausos arba Jūs turite skundą dėl to, kaip OPS saugojo, tvarkė ar atskleidė Jūsų asmens duomenis, galite susisiekti su Valstybine asmens duomenų apsaugos inspekcija:


A. Juozapavičius g. 6, 09310 Vilnius, ada@ada.lt,
+370 5 271 2804

Asmens duomenų saugojimas

OPS asmens duomenų saugojimo terminai yra pagrįsti verslo poreikiais ir teisiniais reikalavimais. OPS saugo asmens duomenis tol, kol tai būtina tvarkymo tikslui (-ams), kuriam (-iems) buvo surinkta informacija, ir bet kokiam kitam leistinam susijusiam tikslui.

Kai asmens duomenų nebereikia, OPS arba negrįžtamai anonimina duomenis (tokiu atveju mes galėsime saugoti ir naudoti anoniminę informaciją) arba juos saugiai sunaikina.

Koncepcija

Tam tikromis aplinkybėmis mums gali prireikti Jūsų sutikimo apdoroti tam tikros kategorijos informaciją apie Jus (įskaitant konfidencialią informaciją, pvz., informaciją apie Jūsų sveikatą ir teistumą). Jei mums reikės Jūsų sutikimo, paprašysime Jūsų atskirai. Jums nereikia specialiai duoti savo sutikimo ir Jūs galite bet kada jį atšaukti. Tačiau, jei Jūs neduosite savo sutikimo arba jį jį atšauksite, tai gali turėti įtakos mūsų galimybei apdoroti Jūsų pretenzijas.

Mes atskleisime Jūsų asmeninę informaciją tik dėl draudimo, reguliuodami žalą ir tiek, kiek to reikalauja ar leidžia įstatymai.

Kontaktinė informacija ir Jūsų teisės

Jūs turite teisę į mūsų turimą informaciją apie Jus, įskaitant teisę susipažinti su Jūsų informacija. Jei norite pasinaudoti savo teise, aptarti, kaip naudojame Jūsų informaciją, arba pareikalauti viso mūsų pranešimo apie privatumą kopijos, susisiekite su mumis:

OPS Lietuva Assistance OPS LT OPS LV OPS EST +370 5 266 7788 info@ops24.eu
Teisinis pranešimas ir konfidencialumas